Concordat Preventiv

Postat in Servicii

Concordat Preventiv

Concordatul preventiv (sau, mai simplu, concordatul) este un acord încheiat între Debitor şi creditorii acestuia care deţin minimum două treimi din creanţele acceptate şi necontestate împotriva Debitorului, prin care aceşti creditori şi Debitorul convin un plan de restructurare a afacerii Debitorului şi de achitare a datoriilor acestuia.

Creditorii îl consideră ca fiind un instrument util pentru restructurarea activităţii Debitorului şi îi poate avertiza în prealabil privind riscurile inițierii unor proceduri de insolvenţă. Le furnizează toate informaţiile şi mijloacele relevante pentru susţinerea unei restructurări sigure a activităţii Debitorului.

Concordatul (în special în dacă este omologat) poate reprezenta un instrument extrem de util, protejând Debitorul împotriva acţiunilor de executare sau de insolvenţă din partea creditorilor săi.

Procedura concordatului permite Debitorului să ajungă la un acord cu creditorii săi, şi oferă posibilitatea prevenirii influenţei creditorilor minoritari privind blocarea unei soluţii convenite legate de problemele financiare ale Debitorului.

Un Debitor care doreşte să beneficieze de concordat va solicita instanţei să desemneze ABRAXAS în rolul de conciliator. În termen de 30 de zile de la numirea ABRAXAS în calitate de conciliator, vom redacta oferta de concordat, formată dintr-un proiect al contractului de concordat şi un plan de restructurare.

Proiectul contractului de concordat se referă cel puţin la următoarele:

  • situaţia bilanţului contabil al Debitorului;
  • o descriere a cauzelor dificultăţilor financiare ale Debitorului şi a oricăror acţiuni de remediere deja întreprinse;
  • rezultatele financiare previzionate ale Debitorului pe următoarele şase luni.

Planul de restructurare se referă la următoarele subiecte:

  • măsurile care vor fi luate pentru schimbarea modului în care Debitorul îşi conduce afacerea (inclusiv schimbări ale structurilor sale de conducere, operaţionale şi de resurse umane);
  • mijloacele prin care Debitorul intenţionează să-şi rezolve dificultăţile (inclusiv orice majorări de capital propuse, credite bancare, emisii de obligaţiuni sau înstrăinări de active);
  • procentul în care creanţele creditorilor vor fi acoperite prin implementarea concordatului (minimum 50%); şi
  • termenul în care datoriile menţionate în concordat trebuie achitate, care nu va depăşi 18 luni de la data semnării concordatului (acest termen poate fi prelungit de creditori cu maximum şase luni).

Planul de restructurare poate prevedea reeşalonarea datoriilor, scutirea parţială sau totală de datorii, compensarea sau alte asemenea măsuri. Pentru datoriile fiscale, trebuie obţinută aprobarea autorităţilor fiscale şi trebuie respectate regulile privind ajutoarele de stat.

Mutatis mutandis, prerogativele noastre în calitate de conciliator sunt extrem de similare prerogativelor unui administrator judiciar in procedura de insolvenţă.