Finanţare, Refinanţare, Restructurarea Datoriilor

Postat in Servicii

Finanţare, Refinanţare, Restructurarea Datoriilor

Putem acorda clienţilor noştri consultanţă strategică de finanţare cu privire la opţiunile de finanţare ale societăţii şi, de asemenea, putem gestiona relaţiile sale de finanţare. Independenţa societăţilor membre faţă de furnizorii de produse de finanţare ne permite furnizarea obiectivă a întregii game de servicii de consultanţă. Factorii cheie de asigurare a realizării obiectivelor pe termen lung constau în rambursabilitatea şi structura datoriei.

De asemenea, independenţa noastră ne permite să asigurăm tranzacţii profesioniste pentru întreaga gamă de produse aferente datoriilor:

 • Restructurarea şi renegocierea datoriei pentru societăţile cu slabe performanţe, inclusiv negocierea cu bănci şi alţi investitori instituţionali;
 • Aspecte legate de noi debite – negocierea de condiţii competitive, convenirea de convenant-uri financiare, etc.;
 • Refinanţări - credite, plasamente private, etc.;
 • Stabilirea preţurilor pe baza unor etaloane de performanţă; marje şi taxe;
 • Îmbunătăţirea managementului de numerar;
 • Finanţări cu grad mare de îndatorare sau de achiziţii — incluzând fuziuni şi achiziţii, achiziţii integrale pe datorie, recapitalizare, închidere şi divestment financing;
 • Finanţare structurată incluzând finanţare pe bază de active, leasing şi garantare;
 • Finanţare imobiliară şi de active — incluzând tranzacţii de tipul sale and leaseback, şi reexaminarea opţiunilor de finanţare.

In acordarea de consultanţă obiectivă, putem:

 • să vă acordăm consultanţă pe durata întregului proces al tranzacţiei — de la strategia iniţială până la implementare;
 • să vă susţinem pe durata procesului de adoptare a deciziilor, prin intermediul unei analize clare a opţiunilor şi soluţiilor disponibile;
 • să vă împărtăşim experienţa noastră de piaţă privind pieţele cheie de îndatorare, produse şi contrapartide — prezentându-vă, ori de câte ori va fi necesar, unor jucători cheie de pe pieţele de capital;
 • să întocmim proiecţii financiare pe termen lung;
 • să determinăm structura optimă de finanțare;
 • să conducem negocieri complexe cu instituții financiare și alți investitori sau să vă pregătim pentru acestea.

We can help clients with strategic financing advice with regard to the company’s funding options and we can also manage its funding relationships. Our member firms’ independence from the providers of financing products enables us to provide wholly objective advice. The key factors to ensuring that the long term growth objectives are met are the deliverability and structure of debt.

Our independence also allows us to provide expert transaction execution across the full spectrum of debt products:

·           Debt restructuring and renegotiation for under performing companies, including negotiations with banks and other institutional investors;

·           New debt issues- negotiating competitive terms, agreeing financial convenants, etc.;

·           Refinancings - loans, private placements, etc.;

·           Benchmarking pricing; margins and fees;

·           Cash management improvement